2020 m. spalio mėnesio redakcija

POKLET, UAB

PRIVATUMO POLITIKA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Poklet, UAB, juridinio asmens kodas 305534915, buveinės adresas Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius (toliau – Bendrovė arba Duomenų valdytojas arba - Mes) gerbia visų fizinių asmenų (įskaitant, savo klientų, kitų interesantų, Bendrovės svetainės ar Programėlės lankytojų, suaugusiųjų ir vaikų) (toliau – Vartotojai arba - Jūs) privatumą ir įsipareigoja užtikrinti Jūsų ir Jūsų vaikų/globotinių asmens duomenų saugumą naudojantis Bendrovės programėle Poklet (toliau – Programėlė), lankantis Bendrovės svetainėje www.poklet.lt (toliau – Svetainė) ir (ar) naudojantis visomis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, įskaitant, bet neapsiribojant vaikų finansinio raštingumo skatinimu, (toliau – Paslaugos) ir (ar) kreipiantis į Bendrovę.
 2. Elektroninių pinigų įstaiga  UAB „Walletto“, juridinio asmens kodas 304686884, registracijos adresas A. Goštauto g. 8-107, Vilnius, Lietuva, el. pinigų įstaigos licencija Nr. 33, išduota 2018-03-29 (toliau – Kortelių teikėjas); yra įmonė, išduodanti Jums mokėjimo kortelę, susijusią su mūsų Paslaugomis, todėl taip pat yra Jūsų (ir Jūsų vaikų/globotinių) duomenų valdytojas, kiek to reikia mokėjimo kortelės išdavimui ir administravimui. Su Kortelių teikėjo privatumo politika galite susipažinti čia - www.walletto.eu.
 3. Šioje privatumo politikoje (toliau – Privatumo politika) visiems Vartotojams pateikiama bendro pobūdžio informacija apie pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuriais vadovaujasi Bendrovė.
 4. Vartotojo asmens duomenų tvarkymą nustato 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, kiti teisės aktai, reglamentuojantys tokių duomenų rinkimą, taip pat ši Privatumo politika. Bendrovės ir Vartotojų atskiruose susitarimuose, Bendrovės konkrečiam Vartotojui pateikiamoje informacijoje konkretaus Vartotojo asmens duomenų tvarkymo veiksmai gali būti detalizuoti ir konkretizuoti.
 5. Tam, kad sužinotumėte, kaip Bendrovė tvarko Jūsų (ir Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenis, prašome įdėmiai susipažinti su šioje Privatumo politikoje pateikiama informacija.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

 1. Bendrovė, tvarkydama asmens duomenis, užtikrina kiekvieno asmens privataus gyvenimo neliečiamumo teisę, griežtai laikosi BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimų, taip pat šių principų:
 1. Teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo;
 2. Tikslo apribojimo;
 3. Duomenų kiekio mažinimo;
 4. Tikslumo;
 5. Saugojimo trukmės apribojimo;
 6. Vientisumo ir konfidencialumo;
 7. Atskaitomybės.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PAGRINDAS

 1. Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenys gali būti tvarkomi, kai:
 1. Jūs duodate sutikimą tvarkyti Jūsų (ir Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenis tam tikrais tikslais;
 2. Jūs sudarote/ ketinate sudaryti sutartį su Bendrove dėl Paslaugų teikimo, arba sutartis jau yra sudaryta ir Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenų tvarkymas yra būtinas sutarčiai vykdyti;
 3. siekiama apsaugoti Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) esminius interesus;
 4. Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenis reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Bendrovė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei Jūsų interesai nėra svarbesni;
 5. Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių)  asmens duomenis tvarkyti yra būtina Bendrovei vykdant teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 1. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO BŪDAI

 1. Asmens duomenys gali būti renkami ir tvarkomi šiais būdais:
 1. Jums (ir/ar Jūsų vaikams/globotiniams)  lankantis Svetainėje ar Programėlėje;
 2. Jums pildant Programėlėje esančius dokumentus (prašymus, paraiškas, anketas ir pan.) ir (ar) sudarant paslaugų teikimo sutartis su Bendrove;
 3. Jums pateikiant asmens duomenis bendravimo su Bendrovės darbuotojais ar atstovais metu.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
 1. Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:
 1. tiesioginės rinkodaros,
 2. Bendrovės žinomumo skatinimo,
 3. asmenų įdarbinimo Bendrovėje ir su tuo susijusio personalo administravimo,
 4. asmens tapatybės nustatymo,
 5. pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos,
 6. know your customer (KYC) principo įgyvendinimo,
 7. Jūsų pateiktų asmens duomenų teisingumo patikrinimo,
 8. finansinių paslaugų teikimo ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės,
 9. sutarčių ir klientų apskaitos,
 10. Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo,
 11. tinkamo Paslaugų teikimo ir vartotojo patirties gerinimo,
 12. duomenų analitikos tikslais (analizuojant nuasmenintus vartotojų duomenis),
 13. kitais Jūsų su Bendrove sudarytose sutartyse ar Bendrovės Jums atskirai pateiktoje informacijoje nurodytais tikslais.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS TIESIOGINĖS RINKODAROS TIKSLU

 1. Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenys tvarkomi tik gavus Jūsų sutikimą. Tiesioginės rinkodaros tikslu, įskaitant personalizuotų pasiūlymų Jums teikimą, tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, taip pat šie Jūsų vaikų/globotinių asmens duomenys: vardas, telefono numeris.
 2. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turite teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui.
 3. Teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu taip pat galite įgyvendinti šiais būdais:
 1. paspaudęs nuorodą, esančią kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške;
 2. prisijungus prie savo paskyros ir pažymėjus savo pasirinkimą nesutikti.
 1. Tiesioginės rinkodaros tikslu Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau nei 5 (penkerius) metus nuo sutikimo gavimo arba iki tol, kol Jūs atšauksite sutikimą. Pasibaigus duomenų tvarkymo terminui ar jei sutikimą atšauksite, Mes saugosime duomenis apie Jūsų sutikimo davimo faktą 10 (dešimt) metų nuo sutikime nurodyto duomenų tvarkymo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS BENDROVĖS ŽINOMUMO SKATINIMO TIKSLU

 1. 1. Bendrovė yra sukūrusi ir valdo paskyrą/-as socialinės žiniasklaidos priemonėse Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok. Informaciją, kurią Jūs (ar Jūsų vaikas/globotinis) pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums (ar Jūsų vaikui/globotiniui) aplankius Bendrovės Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok paskyras (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok.
 2. Kaip Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok paskyros administratorius Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus, tačiau socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus. Dėl to Bendrovė negali daryti įtakos, kokią informaciją apie Jus (ar Jūsų vaiką/globotinį) rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.
 3. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus), tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Bendrovės kaip paskyros administratoriaus gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.
 4. Bendrovė statistinę informaciją gauna Svetainėje ir Programėlėje. Statistinė informacija kaupiama ir tvarkoma Google Analytics programoje. Bendrovė renka šiuos duomenis (statistikos tikslais), susijusius su Svetainės ir Programėlės lankytojais: IP adresas, Svetainės/Programėlės naršymo istorija ir data.
 5. Bendrovės žinomumo skatinimo tikslu gali būti tvarkomi šie Jūsų (ar Jūsų vaiko/globotinio) asmens duomenys: Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok profiliai ir kita informacija, tokia, kaip peržiūrėjimo Bendrovės Facebook, LinkedIn, Instagram ar TikTok profilį data, komentarai, Like ir Follow pranešimai.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮDARBINIMO IR SU TUO SUSIJUSIU PERSONALO ADMINISTRAVIMO BENDROVĖJE TIKSLU

 1. Potencialių darbuotojų asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi įdarbinimo ir su tuo susijusiu personalo administravimo tikslu. Šiame punkte nurodytu tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys, pateikti įsidarbinimo Bendrovėje tikslu: gyvenimo aprašymas (CV), motyvacinis laiškas, vardas, pavardė, kontaktai, Jūsų Bendrovei pateikti dokumentai. Jūsų asmens duomenys, kuriuos pateikiate Bendrovei kandidatuodami į konkrečią Bendrovėje skelbiamą poziciją, tvarkomi darbo sutarties su Jumis sudarymo tikslu.
 2. Jeigu pateikdami anketą Jūs kandidatuojate į konkrečią poziciją, tačiau darbo pasiūlymas Jums nepateikiamas, arba Jūs nenurodėte, jog kandidatuojate į konkrečią poziciją, Bendrovė, gavusi Jūsų sutikimą, Jūsų asmens duomenis saugos ir tvarkys būsimoms darbuotojų atrankoms ne ilgesnį nei 1 (vienerių) metų terminą. Visą duomenų saugojimo laikotarpį Bendrovė gali vertinti Jūsų kandidatūrą bei teikti Jums pasiūlymus į darbo vietas Bendrovėje.
 3. Jūs turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytu tikslu, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui, susisiekdami su Bendrove Svetainėje ar Programėlėje nurodytais kontaktais.

 1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS KITAIS TIKSLAIS

 1. Tapatybės nustatymo,  pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos, know your customer (KYC) principo įgyvendinimo, Jūsų pateiktų asmens duomenų teisingumo patikrinimo, finansinių paslaugų teikimo ir kitų sandorių sudarymo, vykdymo ir kontrolės, sutarčių ir klientų apskaitos, Bendrovės teisių ir teisėtų interesų apsaugos ir gynimo, tinkamo paslaugų teikimo ir vartotojo patirties gerinimo, duomenų analitikos (analizuojant nuasmenintus vartotojų duomenis) tikslais Bendrovė tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, deklaruota ir faktinė gyvenamoji vieta (adresas), tapatybės nustatymo dokumentų duomenys arba kvalifikuoto elektroninio parašo sertifikato duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Jūsų kitoje el. pinigų ar kredito įstaigoje turimos sąskaitos, iš kurios atliekate pavedimą į Poklet sąskaitą, numeris, pas Kortelių tiekėją atidaromos elektroninių pinigų sąskaitos numeris, šios sąskaitos išrašas ir pinigų apyvarta joje, Kortelių teikėjo Jums išduotos kortelės numeris; taip pat šiuos Jūsų vaiko/globotinio asmens duomenis: telefono numeris, vardas, amžius. Šie duomenys iki dalykinių santykių pradžios tvarkomi sutarties su Jumis kaip potencialiu klientu sudarymo pagrindu. Sudarius sutartį šiame punkte nurodyti asmens duomenys tvarkomi su Jumis sudarytos sutarties vykdymo, Bendrovei teisės aktų nustatytų reikalavimų vykdymo ir Bendrovės teisėtų interesų pagrindu.
 2. Jūsų identifikavimas vykdomas nuotoliniu būdu tapatybės identifikavimo sistemoje MarkID, kuri yra valdoma UAB „Mark ID“, juridinio asmens kodas 305098955, registracijos adresas Žalgirio g. 90-100, LT-09303 Vilnius. Tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, gimimo data, asmens kodas, asmens dokumento tipas ir numeris, asmens dokumento kopija/nuotrauka, asmens nuotrauka, IP adresas, nuotraukos užfiksavimo data. MarkID sistemoje saugomas video įrašas ir nuotrauka. Bendrovė duomenis gauna pagal sutartį su UAB „Mark ID“.
 3. Šiame Privatumo politikos skyriuje nurodytais tikslais asmens duomenys tvarkomi, kol tęsiasi sutartiniai santykiai ir Jūs (ir Jūsų vaikai/globotiniai)  naudojatės Bendrovės paslaugomis, o sutartiniams santykiams pasibaigus, surinkti asmens duomenys saugomi 10 (dešimt) metų po dalykinių santykių pabaigos. Tuo atveju, jei sutartiniai santykiai po duomenų pateikimo neprasidės, asmens duomenys  tik saugomi ne ilgiau nei 10 (dešimt) metų nuo jų gavimo dienos, išskyrus, jei Bendrovė gaus Jūsų raštišką prašymą dėl Bendrovės tvarkomų asmens duomenų sunaikinimo. Jei toks prašymas gautas, asmens duomenys sunaikinami nedelsiant. Jei Bendrovė atsisakė sudaryti sandorį su Jumis dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimo, asmens duomenys saugomi 8 (aštuonerius) metus nuo tokio atsisakymo momento Bendrovei vykdant Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo reikalavimus.
 4. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi BDAR, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.

 1. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS IR GAVIMAS

 1. Bendrovė Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenis gali teikti šiems tretiesiems asmenims:
 1. Bendrovės pasirinktiems asmens duomenų tvarkytojams, su tikslu, kad Bendrovės vardu ir/ar jos nurodymu būtų atlikti teisėti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
 2. Elektroninių pinigų įstaigai UAB „Walletto“, juridinio asmens kodas 304686884, registracijos adresas A. Goštauto g. 8-107, Vilnius, Lietuva, el. pinigų įstaigos licencija Nr. 33, išduota 2018-03-29;  dėl el. pinigų sąskaitos atidarymo ir mokėjimo kortelės išdavimo;
 3. Jums pažeidus su Bendrove sudarytos sutarties sąlygas, tretiesiems asmenims, kuriuos pasitelkiant bus saugomos ir ginamos pažeistos Bendrovės teisės ir teisėti interesai;
 4. valstybės įstaigoms ir institucijoms (Valstybinei mokesčių inspekcijai, Valstybinei darbo inspekcijai ir kt.), kai asmens duomenys teikiami siekiant informuoti apie galimai neteisėtą veiklą;
 5. tretiesiems asmenims, kurių veikla susijusi su skolų išieškojimu ar skolininkų duomenų bazės kūrimu, administravimu ar naudojimu, su tikslu administruoti Jūsų skolą ir/ar išieškoti Jūsų įsiskolinimą Bendrovei;
 6. kitiems asmenims (advokatams, konsultantams, auditoriams ir pan.), kuriuos Bendrovė pasitelkia Bendrovei ir/ar Jums būtinų paslaugų teikimui;
 7. kitiems tretiesiems asmenims, jeigu duomenys perduodami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.
 1. Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių)  asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.
 2. Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenys gaunami tiek tiesiogiai iš Jūsų, Jums kreipiantis į Bendrovę, pildant paraiškas, prašymus, pateikiant Bendrovės prašomus dokumentus ar kitu būdu Bendrovei pateikiant savo duomenis, tiek iš trečiųjų šalių (kaip antai: Kortelių teikėjo, finansų įstaigų, asmens tapatybės nustatymo paslaugas teikiančių subjektų, kt.).

 1. JŪSŲ TEISĖS IR JŲ ĮGYVENDINIMAS

 1. Informaciją apie save ar Bendrovės prašomus Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenis galite pateikti prisijungę prie savo vartotojo paskyros Svetainėje ar Programėlėje.
 2. Jūs turite visas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, BDAR  ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises, įskaitant teisę:
 1.  susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo asmens duomenimis ir gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių)  asmens duomenys buvo surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami;
 2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant BDAR ar kitų įstatymų nuostatų;
 3. nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais ar kitais tikslais, dėl kurių prašomas Jūsų sutikimas;
 4. nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą;
 5. įgyvendinti savo teisę į duomenų perkeliamumą;
 6. įgyvendinti teisę būti „pamirštam“;
 7. skųsti Bendrovės kaip duomenų valdytojo veiksmus Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 1. Savo teises įgyvendinti galite bet kuriuo metu el. paštu info@poklet.lt pateikę elektroniniu parašu pasirašytą prašymą.
 2. Teisę reikalauti sunaikinti savo asmens duomenis arba apriboti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus galite įgyvendinti šia tvarka:
 1. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, nesąžiningai, ir dėl to kreipėtės į Bendrovę, Mes patikrinsime asmens duomenų tvarkymo teisėtumą, sąžiningumą. Jums raštu paprašius bei Bendrovei nustačius, kad duomenys buvo surinkti neteisėtai ir nesąžiningai, Mes sunaikinsime neteisėtai ir nesąžiningai sukauptus asmens duomenis ar sustabdysime tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą.
 2. Asmens duomenis, kurių tvarkymo veiksmai apriboti, saugosime tol, kol jie bus sunaikinti (duomenų subjekto prašymu arba pasibaigus duomenų saugojimo terminui), kiti tvarkymo veiksmai su tokiais asmens duomenimis gali būti atliekami tik:
 1. Ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų Mes pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą Jūsų asmens duomenų sunaikinimą ar Jūsų asmens duomenų tvarkymo veiksmų apribojimą.
 2. Bendrovė, veikdama kaip duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą esant BDAR nustatytiems pagrindams, įskaitant, bet neapsiribojant, jei tolesnis duomenų tvarkymas, saugojimas yra būtinas Bendrovei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisėtus interesus.
 3. Bendrovės atsisakymas įgyvendinti Jūsų kaip duomenų subjekto teises gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
 4. Informacija apie Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumo ir sąžiningumo tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami ir duomenys sunaikinami neatlygintinai.

 1. PROFILIAVIMAS IR AUTOMATIZUOTAS SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS

 1. Siekdama vykdyti Jūsų sudarytų sandorių stebėseną, siekdama užkirsti kelią pinigų plovimui bei sukčiavimui ar kitais tikslais, susijusiais su Bendrovės teisėtais interesais, teisės aktuose numatytų pareigų vykdymu ir su Jumis sudarytos sutarties vykdymu Bendrovė  gali vykdyti profiliavimą, susijusį su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, automatizuotu ar pusiau automatizuotu būdu.
 2. Bendrovėje taip pat yra vykdomas profiliavimas, susijęs su Klientų priskyrimu tam tikrai lojalumo grupei. Tokį klientų skirstymą į lojalumo grupes vykdome siekdami savo lojaliausiems klientams pasiūlyti papildomas naudas.  Klientai tam tikrai lojalumo grupei priskiriami atsižvelgiant į tokius duomenis kaip aktyvumas ir kt.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

 1. Bendrovės tikslas yra užtikrinti kiek įmanoma didesnį visos iš Vartotojo gaunamos informacijos saugumą. Siekdama apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, Bendrovė naudoja įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.
 2. Bendrovė pažymi, kad elektroninėmis ryšių priemonėmis perduodami duomenys perduodami naudojantis elektroninių ryšių paslaugų teikėjų valdomais ryšio tinklais, todėl Bendrovė negali garantuoti ir neatsako už duomenų saugumą ir apsaugą juos perduodant tokiu būdu.
 3. Vartotojas pats privalo imtis aktyvių priemonių, kurios padėtų užtikrinti jo asmens duomenų slaptumą, bei turi dėti maksimalias pastangas, kad apsaugotų prisijungimo prie Svetainės ar Programėlės slaptažodį nuo trečiųjų asmenų susižinojimo ir jokiais tiesioginiais (netiesioginiais) būdais neatskleisti jo tretiesiems asmenims bei užtikrinti, kad jokie tretieji asmenys negalėtų pasinaudoti jo duomenimis naudojantis Svetaine, programėle ir (ar) Bendrovės teikiamomis paslaugomis ir (ar) kitais tikslais. Vartotojas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Vartotojo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su tokiais trečiųjų asmenų veiksmais, visa apimtimi tenka Vartotojui.

 1. ASMENS DUOMENYS, RENKAMI IR TVARKOMI SVETAINĖJE AR PROGARMĖLĖJE AR NAUDOJANTIS SVETAINE AR PROGRAMĖLE

 1. Jeigu Vartotojas nori pradėti naudotis Programėlėje Bendrovės siūlomomis Paslaugomis, Bendrovė prašo pateikti Vartotojo registracijai būtinus duomenis: Vartotojo elektroninio pašto adresą ir/ar telefono numerį, taip pat vardą, pavardę.
 2. Jei Jūs (ir/ar Jūsų vaikas/globotinis) tik naršote Svetainėje, tačiau dėl Paslaugų į Bendrovę nesikreipiate, Bendrovė renka šiuos duomenis, susijusius su Jūsų (ir/ar Jūsų vaiko/globotino)  naršymu Svetainėje:
 1. IP adresą;
 2. šalį, iš kurios Vartotojas prisijungia;
 3. kokią naršyklę ir jos versiją Vartotojas naudoja.
 1. Šios Privatumo politikos 43 punkte nurodyti duomenys renkami saugumo ir Svetainės ar Programėlės naudojimosi istorijos tikslais. Juos rinkdama, Bendrovė nesiekia nustatyti Vartotojo tapatybės.
 2. Duomenys, susiję su Vartotojo naudojimusi Svetaine ar Programėle, naršymu joje ir (ar) Paslaugomis, ir kurie nėra laikomi asmens duomenimis, gali būti anonimiškai tvarkomi atliekant statistinius tyrimus ar panašaus pobūdžio veiksmus. Bet kuriuo atveju, toks duomenų tvarkymas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Vartotojo tapatybės.

 1. SUAUGUSIŲJŲ ATSAKOMYBĖ IR SUTIKIMAS DL JŲ VAIKŲ AR GLOBOTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 1. Vaikai ar globotiniai pradėti naudotis visomis Programėlės funkcijomis gali:
 1. gavę tėvo ar globotojo pakvietimą registracijai (t.y. Jūs parsisiunčiate programėlę ir iš jos išsiunčiate pakvietimą prisijungti vaikui/globotiniui); arba
 2. gavę Jūsų patvirtinimą naudotis programėle (t.y. jeigu vaikas/globotinis pirmas parsisiunčia programėlę, tuomet jis turi išsiųsti pakvietimą Jums ir tik gavęs Jūsų patvirtinimą, galės pradėti naudotis programėlės funkcijomis).
 1. Kaip vaiko         ar globotinio, kuris užsiregistruoja Programėlėje, siekdamas naudotis mūsų Paslaugomis, tėvas ar globėjas, Jūs:
 1. esate leidžiate ir sutinkate, kad Jūsų vaikas/globotinis, naudotųsi mūsų Paslaugomis bei esate atsakingas už tai, kaip Jūsų vaikas naudojasi mūsų Paslaugomis, įskaitant visus mokesčius, patirtas išlaidos ir atliktus pirkimus;
 2. suteikiate mums informuotą sutikimą rinkti, naudoti ir dalintis jūsų vaiko/globotinio asmens duomenimis, laikantis šios Privatumo politikos sąlygų;
 3. įsipareigojate supažindinti Jūsų vaiką/globotinį su šiomis Privatumo politikos sąlygomis.
 1. Bendrovė turi teisę ištrinti vaiko profilį, jeigu jis 6 ar daugiau mėnesių nebus priskirtas prie tėvo ar globotojo profilio..

 1. SLAPUKAI

 1. Svetainėje Bendrovė ateityje gali naudoti slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Svetainės lankytojo tinklo naršyklę ir saugomos Svetainės lankytojo kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į Svetainės lankytojo kompiuterį ar kitą galinį įrenginį pirmą kartą apsilankius Svetainėje. Vėliau slapukai naudojami Svetainės lankytojo kompiuterio ar kito galinio įrenginio identifikavimui ir palengvina Svetainės lankytojo prieigą prie Svetainės ar joje esančios informacijos.
 2. Tam, kad galėtume tvarkyti mūsų prenumeratorių sąrašą ir siųsti jiems el. laiškus, mes naudojame automatizuotą marketingo platformą MailerLite. MailerLite yra trečioji šalis, kuri gali tvarkyti Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenis ir įrašyti slapukus, naudodamasi šios srities standartus atitinkančiomis technologijomis, kad padėtų stebėti ir tobulinti mūsų naujienlaiškius. MailerLite privatumo politiką galite rasti čia https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

 1. NUORODOS Į KITAS SVETAINES
 1. Bendrovė neatsako už Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenų tvarkymą per tretiesiems asmenims priklausančias internetines svetaines (toliau – Susijusios svetainės). Vartotojų patogumui ir informacijai Svetainėje ar Programėlėje gali būti nuorodų į kitas Susijusias svetaines. Bendrovė neprisiima atsakomybės už tokių svetainių privatumo politikos nuostatas, pateiktos informacijos turinį bei veiklą net ir tais atvejais, kai į juos Vartotojai patenka per Svetainėje ar Programėlėje esančias nuorodas, nes Bendrovė jų neprižiūri ir nekontroliuoja. Bendrovė Vartotojams rekomenduoja susipažinti su kiekvienos Susijusios svetainės privatumo politikos nuostatomis atskirai.

 1. DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNO KONTAKTAI

 1. Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: tel. tel. +37068769232, el. paštas justina@poklet.lt.

 

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 2. Ši Privatumo politika surašyta anglų ir lietuvių kalbomis ir visas bendravimas su Jumis vyks taip pat angliškai ir (arba) lietuviškai. Šios Privatumo politikos versija lietuvių kalba yra turi viršenybę, jei yra prieštaravimų su į kitas kalbas išverstomis versijomis.
 3. Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Vartotojo susitarimu dėl Vartotojo asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų (ir/ar Jūsų vaikų/globotinių) asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje, todėl Bendrovė turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti ir (ar) papildyti šią Privatumo politiką. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.
 4. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.